Zaloguj | Załóż konto

Regulamin Serwisu

I. WSTĘP
1.) Niniejszy regulamin określa zasady na jakich można korzystać z serwisów www.twojemiasto24.pl
2.) Warunkiem korzystania z serwisów www.twojemiasto24.pl jest akceptacja regulaminu w obecnej postaci bez żadnych zastrzeżeń.


II. INFORMACJE OGÓLNE
1.) Znaczenie terminów sotosowanych w niniejszym regulaminie
Operator - właściciel i administrator serwisów.
Grupa serwisów - wszystkie serwisy internetowe pracujące w oparciu o jeden spójny system komputerowy działający pod adresem www.twojemiasto24.pl
Gość serwisu - może być osoba fizyczna lub prawna korzystająca w danym momencie z jednego z serwisów internetowych www.twojemiasto24.pl
Użytkownik - gość serwisu, który przeszedł poprawnie proces rejestracji w serwisie oraz potwierdził swoją tożsamość, mający dostęp do Konta użytkownika poprzez stronę logowania.
Obsługa serwisu - użytkownik serwisu posiadający specjalne uprawnienia administracyjne
Serwis - jeden z serwisów grupy twojemiasto24.pl
Konto użytkownika - specjalnie wydzielona część serwisu zapewniająca użytkownikowi wgląd do swoich danych osobowych oraz ich zmianę, a także udostępniająca wszyskie usłgi świadczone przez Operatora wymagające autoryzacji.
Strony użytkowników - strony internetowe użytkowników autoryzowanych umieszczone w subdomencach właściwych serwisów.
Strony klubów - strony serwisów przeznaczone dla autoryzawanych uzytkowników służące im do wymiany informacji pomiędzy sobą lub udostępniania własnych publikacji mogących mieć charakter publiczy lub prywatny
Publikacje - wszelkie treści przesyłane do serwisu przez gości oraz użytkowników serwisu takie jak teksty wiadomości, wpisy na blogach, komentarze, wpisy na forum dyskusyjnym oraz inne niewymienione wcześniej dane na wprowadzenie których pozwala system informatyczny, w oparciu o który działa serwis.
Strony serwisu - strony znajdujące się w domenie głównej każdego z serwisów.
Usługi - wszystkie funkcjonalności serwisu udostępnione Użytkownikom.
2.) Operator serwisu: INTERNET-PARTNER Aleksandra Jurek-Kittner, ul. Modrzewiowa 1199, Radziechowy, REGON 241725340

III. PUBLIKACJE
1.) Serwisy www.twojemiasto24.pl działają jako portale społecznościowe udostępniające swoim użytkownikom funkcjonalność stron internetowych o charakterze dziennikarstwa obywatelskiego w myśl ustawy z dn. 25.01.1984 - Dziennik Ustaw z 1984, Rodział I, Artykuł 5 pkt 1 i 2 Prawa Prasowego.
2.) Zabronione jest umieszczanie publikacji w każdej dostępnej formie mogących naruszać dobra osobiste, uczucia wyznaniowe i religijne, a także godzić w dobre imię osób trzecich oraz niezgodnych z dobrymi obyczajami. W szczególności zabrania się umieszczania treści nawołujących do przemocy na tle rasowym oraz nawoływania do czynów niezgodnych z polskim prawem.
3.) Zabrania się umieszczania na stronach serwisu materiałów chronionych prawem autorskim osób trzecich, chyba że za zgodą autora.
4.) Użytkownicy umieszczając publikacje w serwisie, zgadzają się jednocześnie na dysponowanie tymi treściami przez Operatora w tym na prawo do wielokrotnego wykorzystywania i powielania publikacji oraz przetwarzania, chociażby w formie częściowej, w szczególności z utrwaleniem na każdym nośniku informacji, włączając w to także nośniki elektroniczne.
5.) W przypadku publikowania treści dostępnych w innych środkach masowego przekazu, użytkownik zoobowiązauje się do przekzania informacji na temat źródła jego pochodzenia oraz ewentualnych warunków licencjonowania jeśli te pozowalają na wykorzystanie materiału, w szczególności dotyczy uznania autorstwa w licencji creative common.
6.) W przypadku żądania usunięcia konta z serwisu przez użytkownika, wraz z kontem zostaną usunięte tylko i wyłącznie Publikacje wskazujące bezpośrednio na tożsamość użytkownika, który udostępnił swoje dane osobowe w rozumieniu prawa. Publikacje, które stały się cześcią publicznej debaty na stronach Serwisu pozostaną zachowane przez operatora jako Publikacje anonimowe. Dotyczy to w szczególności wszelkich komentarzy oraz wpisów na forum dyskusujnym.
7.) W przypadku publikacji budzących wątpliwość co do regulaminu lub przepisów prawa użytkownik może skorzystać ze zgłoszenia do moderacji danej publikacji poprzez odpowiednie narzędzia lub stronę kontaktu opisując powstały problem.

IV. UŻYTKOWNICY
1.) Każdy Użytkownik serwisu zoobowiązany jest do przestrzegania wszystkich punktów regulaminu.
2.) Użytkownik podczas procesu rejestracji oraz w późniejszym użytkowaniu serwisu oświadcza, że podane przez niego dane (jeśli są danymi osobowymi w rozumieniu prawa) są zgodne ze stanem faktycznym i zgadza się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia usług.
3.) Zabrania się wybierania nazw użytkowników uchodzących za słowa obraźliwe i wulgarne.
4.) Użytkownicy, umieszczający publikacje w serwisie wyrażają zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie swojego wizerunku na stronach serwisu.

VI. PRAWA OPERATORA
1.) Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usłgi na rzecz użytkownika bez podania przyczyny na czas określony lub poprzez trwałe usunięcie konta użytkownika w serwisie w szczególności, gdy użytkownik korzystał z funkcjonalności serwisów w sposób inny niż zamierzony przez operatora.
2.) Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania publikacji użytkowników bez powiadamiania ich o tym fakcie, w przypadku gdy budzą one wątpliwość co do zgodności z regulaminem i przepisami prawa.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.) Zbiór danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Operatora nie jest przekazywany żadnym innym podmiotom.
2.) Operator zoobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych użytkowników i przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. UWAGI
1.) Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
2.) We wszystkich sprawach nieregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa, a ewentualne spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.